Podążając za oczekiwaniami rynku oferujemy usługi wspierające prowadzenie kontraktów budowlanych realizowanych na bazie Warunków Kontraktowych FIDIC, wykonujemy analizy zawieranych umów pod kątem dostosowania Warunków Kontraktowych do wymogów przepisów prawa polskiego. Doradzamy naszym Klientom (Wykonawcom i Zamawiającym) jak w praktyce zastosować odpowiednie Subklauzule Warunków Kontraktu, aby skutecznie realizować uprawnienie umowne, prowadzimy nadzór nad procedurą zgłaszania roszczeń, a w razie sporów wspieramy procedury rozjemcze i prowadzimy procesy sądowe. Doświadczenie Kancelarii w tej dziedzinie pozwala na optymalizację roszczeń po obu stronach kontraktu w trakcie trwania stosunku prawnego, co w konsekwencji pozwala z sukcesem realizować założone przez kontrahentów zadania.
W ramach pomocy prawnej oferujemy:

 • bieżącą administrację kontraktów budowlanych we wszystkich miejscach jej realizacji,
 • ochronę Klienta przed stratami z tytułu opóźnień w realizacji prac lub niekontraktowym prowadzeniem (interpretowaniem) kontraktu przez Inżyniera (lub Zamawiającego), 
 • uzyskanie środków dla Klienta z tytułu dochodzenia roszczeń kosztowych, robót dodatkowych lub zamiennych,
 • przejęcie kompleksu spraw roszczeniowych, mające na celu zapewnienie przestrzegania wymogów formalnych kontraktu, terminów, itp,
 • wsparcie w sprawnej realizacji kontraktu poprzez uporządkowanie i zorganizowanie sfery roszczeniowej i bieżącej korespondencji kontraktowej,
 • doradztwo prawne na etapie postępowania przetargowego, identyfikacja ryzyk kontraktowych, audyt prawny dokumentacji przetargowej dla podwykonawców Klienta,
 • doradztwo w sprawach kontraktowo – prawnych, przygotowywanie roszczeń (w szczególności inwestycje oparte ma warunkach FIDIC),
 • pozyskiwanie opinii branżowych,
 • przygotowywanie wniosków do Komisji Rozjemstwa w sporach, mediacji, pozwów do sądów powszechnych i arbitrażowych oraz reprezentacja Klientów przed tymi instytucjami,
 • prowadzenie procesów sądowych z zakresu inwestycji infrastrukturalnych (autostrady, linie kolejowe, energetyczne linie przesyłowe, drogi ekspresowe, sieci wodociągowo-kanalizacyjne),
 • prowadzenie procesów sądowych z zakresu budownictwa kubaturowego (obiekty użyteczności publicznej, obiekty przemysłowe),
 • rowadzenie szkoleń z zakresu warunków kontraktowych FIDIC.