Kompleksowa obsługa prawna w zakresie prawa zamówień publicznych zarówno dla wykonawców jak i zamawiających na każdym etapie postępowania o udzielnie zamówienia publicznego. Audyty ofert, ekspertyzy, konsultacje przy przygotowaniu dokumentacji przetargowej. Sporządzanie i wnoszenie środków ochrony prawnej (informacje o naruszeniach procedury, odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, skargi do sądów powszechnych).